అతి కష్టమైనా తెనుగు పదాలు

విజ్ఞత
జ్ఞానము
ఎఱుక
ఇంకా ఉన్నాయి త్వరలో మళ్ళీ వ్రాస్తాను.