నిజంగా మంచోడా?

మీకు అర్ధం అయ్యింది కదా నేను మళ్ళీ చెప్పాలా!
ఈ రోజు మీరు నిజంగా జరిగే అన్యాయంలో పాలుపంచుకుంటారా?
ఒక్కసారి మీ విజ్ఞత నిరూపించుకోండి. మంచిని కాపాడండి.