విసుగు పుట్టాకా వదులుతారా?

లేదా  అందరూ వేరే సంస్థల tablet pc's కోనేసేకా అమ్ముతారో అర్ధం కావట్లేదు.
 ఒక విధంగా చూస్తే కాంగ్రెస్ సంస్థానం ఉచితంగా Advertising చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది.
అలాగే నేను కూడా
Aakash 2 tablet PC officially unveiled; to hit colleges by December - Tablets