నేను 1990 ముందు కాలం మనిషిని అనుకునే వాళ్ళాకి మాత్రమే