క్షేమంగా చేరుకున్నాను.

ఇందుకు ముఖ్య కారణం
నన్ను నిద్రలేపిన వ్యక్తులు
అందరికీ  ధన్యవాదాలు.
I am in S12 of Tamilnadu Express.
మృతులకు నా ప్రగాఢ సంతాపం.