ఎలాగు ఇంటి పక్కన చెట్లు పెరగనివ్వట్లేదు కనీసం ఇక్కడైనా పెరగనివ్వండి
ఎలాగు ఇంటి పక్కన చెట్లు పెరగనివ్వట్లేదు కనీసం ఇక్కడైనా పెరగనివ్వండి
పులులు మనషుల మధ్యలోకి రావట్లేదు మనుషులే వాటిని రప్పిస్తున్నారు.