చేసిన తప్పుకు సరైన శిక్ష పైవాడు మాత్రమే విధించగలడు