కూడలోలో ఉన్న వాళ్ళకు తెలుసు మిగిలిన నా బంధుమిత్రులుకు