ఈ తంతు ఎందుకో?

IRCTC to launch 'Rolling Deposit Scheme' for e-ticket - The Economic Times

వీళ్ళు ౪ శాతం వడ్డీ ఇవ్వరు, మరి వీళ్ళ దగ్గర ఉంచడం అంటే, వ్యర్ధం కదా ?
డబ్బులు అలా ఎన్ని రోజులు ఉంచ వచ్చు అన్న విషయం మీద కూడా స్పష్టత లేదు.