ఈరోజు Google తర్జమా సాధనం అమర్చాను.

చాలా రోజుల నుంచీ Google తర్జమా సాధనం అమర్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను కానీ కుదరలేదు ఈరోజు కుదిరింది.