కొత్త తెలుగు ఖతులు(అక్షర శైలి దొరికాయి)

అన్ని రకాల తెలుగు యూనికోడ్ ఫాంట్లను మీరు ఈ లంకెనుండి దిగుమతి చేసుకోవచ్చు. http://teluguvijayam.org/fonts.html