తెలుగులో sms చెయ్యడానికి ఇక్కడికి రండి

వీడు చెప్పింది ఒకటి ఇక్కడికి వచ్చి petition అంటాడు అనుకున్నారు కదా లేకపోతే మీరు వస్తారా.