ఒకే savings ఖాతాతో భిన్నమైన సంస్థలలో Fixed deposit చెయ్యవచ్చు

Funds India లో చూడండి.
ఖాతా తెరవడం చాలా సులభం కేవలం scan చేసి పంపిన వెంటనే ఖాతా తెరుస్తారు తరువాత అసలు పత్రాలు పంప వచ్చు.