ప్రభుత్వాలు పర్యావరణల వినాశనాలు తయారు చెయ్యడం

 తరువాత పర్యావరణ సమతుల్యత తెలిపే సంస్థలు తప్పు చేస్తున్నాయి అనడం అని అనడం ఎంతవరకూ సబబు?