రేపటిని కాపడలేము రేపటి తరాన్ని పెంచలేము!మారండి .............Change Your self
మార్చండి .............Change Others
ప్రశ్నించండి .............Ask Others