ప్రపంచానికి చైనాకు ఉన్న భిన్నత్వం

ప్రపంచం మొత్తం ప్రపంచం అందరి కోసం అన్ని జీవుల కోసం అనుకుంటే చైనా మాత్రం ప్రపంచం తెలివైన వాళ్లకు మాత్రమే అంటాది ఆ తెలివైన వాళ్ళు కేవలం చైనీయులు అని అంటాది.