ఏకాగ్రీవాలు - ఎన్నో కారణాలు

౧. మోసం
౨. వేలం
౩. లభ్యత
౪. బంధుత్వం
౫. విధ్య