సీమంధ్రలో వేడి తక్కువ ఉండటానికి కారణం వర్షాలు పడటమే తప్ప వేరే లేదు!