అప్పు చేసి పప్పుకూడులు ఇక లేవు!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(RBI Bans 0% EMI schemes)