తీరం దాటింది !

Helen cyclone - తీరం దాటిందంట.
http://eenadu.net/Homeinner.aspx?item=break68

ఇది జాతీయ వార్త కాదు అందుకే The Hindu websites లో రావట్లేదు.