మీకు ఎన్నికలలో పాల్గొనే హక్కు ఉందో లేదో తెలుసుకోండి?

ఎందుకు?
ఏమిటి?
ఎలా?
అన్నిటికన్నా అతి ముఖ్యమైన విషయం నేను నివసిస్తున్న చోట నేను నా ఎన్నికల హక్కు వినియోగించుకుంటున్నానా?