డబ్బుల కోసం నేను నూతన(కాని) సంవత్సరాన్ని జరుపుకోవట్లేదు!--
Thanks
Prasad
http://gpv-buddha.blogspot.in
"When you find peace within yourself, you become the kind of person who can live at peace with others ."
No comments:

Post a Comment

తెలుగులో వ్రాయడానికి http://www.google.com/ime/transliteration/ ఉపయోగించండి.