ఆహార ద్రవ్యోల్పనానికి కారణం .గన్

ఎందుకంటే వాళ్ళు గుడ్లు టమోటాలు వీళ్ళ మీద వెయ్యడానికి ఉపయోగిస్తారు, వీళ్ళు వాళ్ళ మీద వెయ్యడానికి ఉపయోగిస్తారు.
ఇది ఇప్పటికే చాలా మంది చెప్పారు, ఆహారం అందక చాలా మంది బాధ పడుతుంటే కొందరు
Tomato ను ఎదుట వాడిని కొట్టడానికి ఉపయోగిస్తున్నారు, కొన్ని దేశాలలో మనం కొడితే వాడు మంచి వాడు అని అర్ధం కానీ మన దేశంలో మాత్రం?
తరువాత ఈ చెత్తని తుడిచే వాడు ఎవడు?