చెడ్డ దారులు! వాటి నుంచీ విముక్తి ఎలాగా?

మొదటిది ధూమపానం - తెలియదు
మద్యపానం - తెలియదు
valentines దినం - తెలియదు
మత్తు పదార్ధాలు - తెలియదు

కానీ వీటి నుంచీ విముక్తి ఎలా లభిస్తుంది అంటే కొనుగోలు శక్తి తగ్గితే ఇక ఏది అవసరమో అర్ధం చేసుకుంటే!

మారండి డబ్బును విరివిగా వాడకండి అన్నదాత ను నాశనం చెయ్యకండి!