కొన్ని ఇలాగే ఉంటాయి

ఇది సమాధానం కాదు కానీ ఇలాగే ఉంటాయి!
cannot unlock vnc in fedora కు సమాధానం - విచిత్రంగా ఉందా?