నాకు స్వార్ధం లేదు కాబట్టి నేను ఉన్న ప్రాంతంలో ఫలాలు నేనే తినాలి