కూరగాయలు Fridge లో పెట్టకూడదు

నేను చాలా మార్లు చెప్పాను ఇంకా కొంతమంది చెబుతున్నారు చూడండి


--
Thanks
Prasad
http://gpv-buddha.blogspot.in
"When you find peace within yourself, you become the kind of person who can live at peace with others ."