ఒక సంతతిని కాపాడటానికి ఇంకో జాతిని చంపుతున్నారు, ఆ జాతిని చంపక పొతే మా దగ్గర ఈ జాతిని పెంచడానికి డబ్బులు లేవు అంటున్నారు