పరిశుద్ధ ఆత్మ తప్పులు చెయ్యమంటుంది!

నమ్మకం కుదరట్లేదా?
అయితే ఒక జగన్ చరిత్ర చూడండి,
ఇంకా నమ్మకం లేదా?
అయితే బైబుల్ మీద ప్రతినలు చేయిస్తూ ప్రజలను ప్రలోభాలకు గురిచేస్తున్న మత ప్రవక్తలను చూడండి
నిజం కాదా?
అయితే నిరూపించండి!

--
Thanks
Prasad
http://gpv-buddha.blogspot.in
"When you find peace within yourself, you become the kind of person who can live at peace with others ."