ఆచరణలో మంచివి అనుకున్న హైందవ విధానాలు చెప్పండి!

ఇక్కడ కేవలం మనం ఆచరిస్తున్న హైందవ విధానాలలో మంచి గురించి చెప్పండి, ఇక్కడ వేరే చర్చ వద్దు కేవలం ఆచరిస్తున్న విధానాలు వాటివల్ల లాభాలు చెప్పండి

--
Thanks
Prasad
http://gpv-buddha.blogspot.in
"When you find peace within yourself, you become the kind of person who can live at peace with others ."