కప్పలకు పెళ్ళి చేస్తే వర్షాలు పడతాయా?

నాకైతే తెలియదు,
కేవలం కప్పలు బయటకు వస్తున్నాయి వర్షాలు పడతాయి అని అందరికీ తెలియజేయ్యడానికి చేసేవారు!