కారణాలు ఏమిటో తెలియదు కానీ కొన్ని విచిత్ర సంగతులు!

Governor ఏమి తిన్నాడు?
పెళ్ళాం దొరుకుతుందా?
తెలుపు నలుపుల్లోనే election symbols ఉంటాయి?
ఇంకొన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి
వాడు నవ్వులాటకి అన్నాడు కొన్ని కాదు అని నాకు అనిపించాయి మరి మీకు-ఎక్కువగా తెలుసుకోవాలి అంటే ఈ లంకెను నొక్కండి!