ఒక్కడి కోసం చాలామంది


మన దేశంలో కూడా జరుగుతాయి కాకపొతే ఇప్పుడు మనం యంత్రాలను ఉపయోగిస్తున్నాం అంతే!