కొందరికి పిచ్చి ముదిరింది-ఇంకొకరికి అది ఆలోచన అయ్యింది #RiceBucketChallenge