తెలుగులో వ్రాయడం చాలా సులభం!

తెలుగు Quilpad
Google IME
లేఖిని
బరహ
Google Translate
lipakhar


C-DAC వాళ్ళు ప్రచురించిన తెలుగు fonts +CDAC ACTS,pune
ఆంద్ర ప్రభుత్వం ప్రచురించిన ఖతులు కవుల అక్షర శైలితో తయారు చేసినవి.
దయవుంచి తెలుగులో మీ ఉత్తరం ప్రత్యుత్తరం అభిప్రాయాలు వ్రాయండి.

ప్రతీ నెల తిరిగి తిరిగి ప్రచురిస్తాను!

ఇంకొన్ని ఈయన వ్రాసారు
+వీవెన్ వీరపనేని

ఆ లంకె ఇక్కడ అమరుస్తున్నాను!
ఇంకొన్ని చరవస్తువుల ద్వారా వ్రాయడానికి