చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు

కొంచం పెద్దగా చూడండి, ఇవి నా ప్రయత్నం కాదు మీకు నచ్చకపోతే మిమ్మల్ని మీరు తిట్టుకోవద్దు, నన్ను తిట్టద్దు 


ఇట్లు 
ప్రసాదు .......