చూసి వ్రాసాను...

✄╔╗─╔╦═══╦═══╦═══╦╗──╔╗╔═══╦══╦╗╔╗╔╦═══╦╗──╔══╗ ✄║║─║║╔═╗║╔═╗║╔═╗║╚╗╔╝║╚╗╔╗╠╣╠╣║║║║║╔═╗║║──╚╣╠╝ ✄║╚═╝║║─║║╚═╝║╚═╝╠╗╚╝╔╝─║║║║║║║║║║║║║─║║║───║║ ✄║╔═╗║╚═╝║╔══╣╔══╝╚╗╔╝──║║║║║║║╚╝╚╝║╚═╝║║─╔╗║║ ✄║║─║║╔═╗║║──║║────║║──╔╝╚╝╠╣╠╬╗╔╗╔╣╔═╗║╚═╝╠╣╠╗ ✄╚╝─╚╩╝─╚╩╝──╚╝────╚╝──╚═══╩══╝╚╝╚╝╚╝─╚╩═══╩══╝ కానీ నానుంచీ మీక్కూడా