I will plant trees

I will plant trees
I will plant trees
I will plant trees
I will plant trees
I will plant trees
I will plant trees
I will plant trees
I will plant trees
I will plant trees
I will plant trees
I will plant trees
I will plant trees
I will plant trees
I will plant trees
I will plant trees
I will plant trees
I will plant trees
I will plant trees
I will plant trees
I will plant trees
I will plant trees
I will plant trees
I will plant trees
I will plant trees
I will plant trees
I will plant trees
I will plant trees
I will plant trees
I will plant trees
I will plant trees
I will plant trees
I will plant trees
I will plant trees
I will plant trees
I will plant trees
I will plant trees
I will plant trees
I will plant trees
I will plant trees
I will plant trees
I will plant trees
I will plant trees
I will plant trees
I will plant trees
నేను వ్రాయడం తప్ప నువ్వు చూడడం తప్ప ఇద్దరం చెట్లు కాపాడట్లేదు.