అందరికీ భోగి శుభాకాంక్షలు

చెడును అగ్నికి ఆహుతి చెయ్యండి!
భోగభాగ్యాలుతో సంతోషంగా ఉండండి.......