నాకు కాకర కాయలు అంటే ఇష్టం

నిజంగానే ఒక నెలలో ౪ మార్లు కాకరకాయ వేయిచుకుని తిన్నాను.
TV లో వస్తున్నట్టు కాకరకాయలు అంత చేదు ఉండవు. చెడు ఆరోగ్యానికి మంచిదే. ఏదో వాళ్ళు చెబుతున్నట్టు కాకరకాయకి ప్రత్యామ్నాయం లేదు.
వీళ్ళను నమ్మొద్దు, అలాగే వండిన వంటలు వదిలేసి బయట కొనుక్కుని తినొద్దు.