నేను ఉద్యోగం చెయ్యలా వద్దా?

నిజమే ఉద్యోగం ఉంటే అన్నీ కష్టాలే
మొదటి కష్టం - జీతం
రెండవ కష్టం - కుటుంబం
మూడవ కష్టం - ఇల్లు
నాల్గవ కష్టం - నీళ్ళు
అయిదవ కష్టం - సుఖం
ఆరావ కష్టం - గొడవలు.