అబద్ధాలు వ్రాయడంలో దిట్ట

ఇదివరకే చూసుంటారు మళ్ళీఇది వీళ్ళకు కొత్తకాదు కదా ఏమంటారు?