నిన్న నేడు రేపు

నిన్న - ఆవులు పెంచుకునే పెంచేవారు
నేడు - కుక్కలు పిల్లులు
మరి రేపు ?