భావం తెలియదుగానీ ఈ పాట ఎందుకో ఇప్పుడు గుర్తుకు వచ్చింది.