ఇందులొ నాకు కనిపించిన మొదటి మూడు

ఇందులొ నాకు కనిపించిన మొదటి మూడు 
౧. ప్రేమ(Love)
౨. తెలివితేటలు(Intelligence)
౩. నెగ్గటం(Win)
మరి మీకు ?