ఈ పద్యం యొక్క తాత్పర్యం తెలుపగలరు

ఆత్మయందె దృష్టి ననువగా నొనరించి
నిశ్చలముగ దృష్టి నిలిపెనేని
అతడునీవె సుమ్మి యనుమానమేలరా
విశ్వధాభిరామ వినురవేమ!


గురువు యొక్క ఉపదేశమువల్లనే మనస్సునందు ఆత్మను నిశ్చల ఏకాగ్రతతో వీక్షించిన మోక్షమును లభించగలదు.ఇది గురువు యొక్క సేవ వలనే లభించును.

నాకు ఈ పద్యం లో సూచించిన తాత్పర్యం కనుబడుటలేదు.

నాకు అర్ధమైన తాత్పర్యం
ఆత్మయందు నిశ్చలమైన దృష్టి కలిగి ఆ దృష్టిని నిశ్చలముగా ఉంచితే నీకు నువ్వే కనబడతావు, అందులో అనుమానం ఎందుకు అని వేమన అన్నారు అనిపిస్తుంది. ఇంకో విధంగా చూస్తే నిశ్చలమైన దృష్టి ఆత్మయందు ఉంచితే నువ్వు చేస్తున్న పనులకు నీ నుంచే సమాధానం వస్తుంది అది మంచిదా చెడ్డదా అని.
కొంచం తెలపండి నా అనుమానం నిజమో కాదో.