ఇలను భోగభాగ్య మీతీరు కాదొకో


అలను బుగ్గ పుట్టినప్పుడే క్షయమౌను
కలనుం గాంచులక్ష్మి కల్లయగును
ఇలను భోగభాగ్య మీతీరు కాదొకో
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ.

తీరమును ఢీకొన్న కెరటముల వలన ఏర్పడిన నీటి బుడగలు ఎంత సేపు వుండును?తిరిగి మరొక కొత్త కెరటము రాగానే నశించును.అలాగే నిదురలో చూచిన ఏదైననూ కనులు తెరవగానే కనబడదు(ధనమును చూచినను).అలాగే కంటికి కన్పించే భోగములు,భాగ్యములు శాశ్వతములు కావు.వాటిని పట్టుకు వ్రేలాడువాడు అజ్ఞానిగానే మరణించును.