మనందరి కోసము: ధరలు పెరుగుదలకు కారణాలు(Mutual Funds మరియు Stock M...

మనందరి కోసము: ధరలు పెరుగుదలకు కారణాలు(Mutual Funds మరియు Stock M...: నేను చాల కాలం నుంచీ ధరల పెరుగుదలకు వ్యతిరేకిని. ఎందుకంటే దాని వల్ల దెబ్బతిన్న వాడికే కదా దాని రుచి తెలుస్తుంది. అసలు విషయానికి వద్దాం. ...