తెలుగు కవుల పేర్లతో కొన్ని ఖతులు విడుదల చేసారంట తెలిస్తే తెలుపగలరు