యోదులంతా మోసగాళ్ళు కాబట్టే జగన్ ను యోదిడిగా గుర్తిస్తున్నారు.--
Thanks
Prasad
http://gpv-buddha.blogspot.in
"When you find peace within yourself, you become the kind of person who can live at peace with others ."